Vách ngăn văn phòng KCN Đại Đồng Bắc Ninh

  • Tên dự án: Vách ngăn văn phòng lắp đặt tại công ty CNC khu CN Đại Đồng Bắc Ninh
  • Loại vách: Vách ngăn hệ 60mm xếp tầng có hộp kỹ thuật
  • Khối lượng: 180m2
  • Thời gian sản xuất và thi công hoàn thiện: 7 ngày